VETAR JE BRZ ZATO ŠTO JE SLOBODAN

ANHEDONIJA (ESQUIRE, JUN 2016)

Anhedonija  –Život bez užitka

Premda to većiniljudinijenajvažnijastvar u životu, sigurnoćevamsvakoopisujućisopstveneaktivnostiapostrofiratiprocenatličnogužitka u tome štoradi.  Sasvimlogično, reklo bi se, jerzaštobisteuopšteneštoradiliako u tome nemazadovoljstva, makarmalo. Ukolikorazmišljatenatajnačin, a verovatnorazmišljate, ondavamsigurnoteškopadajusve one aktivnostikojejednostavnomorate da obaviteiako u tome baši neuživate .odnapornogposlakojivam se ne mili da raditedo najbanalnijegizbacivanjasmećakojesaužitkomobavljateverovatno u 0,1 % slučajeva.A zamislitesadakakobitekbilokadabisteistvari u kojima se podifoltuuživa, radiliuzpotpunoodsustvoužitka. Da li vamnapametpadagoradijagnoza od te?

Anhedonijatj.potpunoodsustvozadovoljstvaizstvarikojeradimopredstavljajednoodnajgorihpsihološkihobolenja. Onapodrazumevanesposobnost da iskusimozadovoljstvoobavljajućiaktivnostikojesuinačeprijatne, kaošto je npr.hobi, druženjesaprijateljima, putovanje, seks…Depresija, čijusržzapravoanhedonijaipredstavlja, odavno je ustuknulaprednjom.Prvusu, u ovomilionomobliku, manjevišesvinanekinačinosetiliishvatilikolika je njenamuka, dokanhedonijajošuveknijeuzelamaha u tom obimu, alisudećipoistraživanjimapreti da postanepandandepresiji. Štavišeneki je smatrajubolešćudvadesetprvogvekajersurovastatistikapokazujestrahovitporastovogobolenjadok se drugi vid njenesurovostiogleda u činjenici da odovebolestinajčešćeobolevajuljudioko 35 godineživota.U prevodu, radnonajsposobnijagrupacijaljudi.Posao je, naime, vrlobitan u opisuidefinicijiovogobolenja.Svi mi radimo, želimouspehu poslu, bogatstvo, alianhedonisti to žele u tolikojmeri da zaboravljaju da uživaju, ne samo u poslu, veću svimsegmentimaživota, in general.Savremenodobanamnamećeotuđenjekaoprincipživotaiprevashodnonaspretvara u mašinekojesvemanjeimajuvremenazauživanje.BertandRasel je davnorekaokakouverenje da je našposaostrahovitovažanpredstavljajedanodsimpomaskorognervnogslomaičini se da je bio potpuno u pravu.

Preteranaposvećenostposluiliuopštenodugotrajnozanemarivanjesvojihpotrebaiželjaprednaletomsavodnevnihobavezasamo je jedanodpotencijalnihuzrokaanhedonije, alinjumoguizazvatiidrugestvaripoputpadaživotnihvrednostiiideala, davanjesebepogrešnimljudima,osećajizolacijeiodvojenosti… Sve ono štonanekinačinuključujeudaljavanjezadovoljstvaizstvarikojeradimo (pričemuovouglavnomradimopotpunonesvesno) polako, alisigurno, možedovestii do njegovogpotpunogodsustvatj. dostanjaosećajneiemocionalnepovučenosti, obamrlostiiindiferentnosti. Čoveku tom stanjugleda, ali ne vidi; sluša, ali ne čuje, dokdodiriimirisiostajunapovršini, bez osećajaužitkaštonaslogičnočinipraznimibeživotnim.

Vratimo se ponovostatisticikojapokazujei to da odanhedoniječešćeobolevajumuškarcinegožene. Psiholozi, istinizavolju, nemajukonkretnoobjašnjenjezaovaj, ponas, obeshrabrujućipodatakosimčinjenice da je muškaractradicionalnoangažovaniji u obezbeđivanjuporodičneegzistencije, pa se od njegaočekuje da budematerijalnoobezbeđenistabilani pre braka, štologičnovodivećemobimuposlanauštrbuživanja, a ako je većzasnovaoporodicu, a očekuje se da oko 35te jeste, on će se kaonjen stub odrećimnogihzadovoljstava u koristsvoježeneidece. Pored opštegmodelasocijalneanhedonije, kodmuškaraca se svečešćejavljaiseksualnatzv. Ejakulativnaanhedonijakojapodrazumeva da muškaractokomseksadoživljavaorgazam, ali ne osećazadovoljstvo. Zanimljivo je da se ovaj vid anhedonije u većembrojuslučajeva ne javljakaoposledicaodricanjaodseksavećpromiskuitetašto je zapravoveomalakoobjašnjivo. Akoneštoraditekonstantno, samo da biste to radili, ne uključujući se emotivnoisauživanjem u to štoraditenakrajućeteneospornodoći do situacije da radeći to ne osećateužitakkoliko god se on u tojaktivnostipodrazumevao.Hedonizamjestesuprotananhedonijiijedanodvidovanjenogsprečavanja, alinisanjim ne trebapreterivatijer u preteranomoblikuion možedovesti do otupljivanjaosećanja.

Socijalnaanhedonija, pored toga štoprevashodnopredstavljaodsustvozadovoljstva, dovodii do povlačenja u sebeiosećajaindiferentnosti u odnosunadruge. Anhedonistisudoslednološeraspoloženiinezainteresovanijernjihovadijagnoza u svojojsržijestenebitnosttj.odsustvobiti, a kadanam je sve (uključujućii same sebe) nebitno, životpostajepraznakolotečina bez sadržajaiužitka.Oboleliodanhedoniježive u spoljnomsvetukoji do njih ne dopire, doksadrugestrane ne uspevaju da prodruni u svojunutrašnjisvet. Na tajnačin, povučeniiudaljeniodsvega, prividnonasigurnom, prestaju da živeipočinju dapreživljavajuštorealno u savremenom instant životumože da se dogodibilokome od nas. Vratimo se ponovonaRaselainjegovuteoriju o ljudimakojimnogorade. Kako bi ostalipsihičkizdravionimoraju pre svegashvatitikakobogatstvoiuspehdonosesrećusamoukolikosudopunjenimalimzadovoljstvimakojećemosebipriuštitisvakodnevno, a nesamotokomdve, tri nedeljekoliko u prosekuzaposlenmuškarac u Srbijiprovedenaletovanjuilizimovanju.Veoma je važno da shvatitekakovinistevašposaoikakovam on nećenigdepobeći.Ukolikoznamo da između 75 i 90% muškaracaposećujelekaraupravozbogbolestiizazvanihstresom, zaštoondamalo ne usporimoiprepustimo se umerenomikontrolisanomhedonizmu?Oslobodite se predrasudekako je on dostupansamobogatimailibudalama bez osećajaodgovornosti. Naravno da se od vas ne očekuje da obustavitesveposloveiprepustite se lenčarenjuveć da shvatitekakozadovoljstvonijeodredišteveć put te da se ono ne dešavasamoondakadaizgubimokontroluvećtreba da budenašstilživota.  Naizgled male, svakodnevnestvari, koje vas činesrećnimizadovoljnimmoguza vas učinitineverovatnomnogo.Uživajte u njimaiidite u koraksasvojimmislimaiosećanjimajerjedinotakokoračatekaboljemživotu  bezpovišenogpritiska, infarktainervnenestabilnostiisamogućnošćuizbegavanjasavremenihobolenjapoputanhedonijeili, ne dajBože, hedonofobije. Potruditese da svakislobodantrenutakiskoristitezauživanje a da u stvarimakojeradite, u svomposlu, gde god je to mogućerečimoramilitrebamzamenitisahoćuiliželim. Bilo da je reč o razgovorusadrugimaili o unutrašnjemgovoru, znajte da se rečimakaoštosumoramitrebamuvekstvarateretprisileiočekivanjaštodaljepovećavastrahodneuspehajerkadaneštomorateilitrebate,negde u pozadinivašegumaautomatskiiskrsavaipitanje – štaako u tome ne uspem?Sadrugestraneukolikonekuaktivnostzapočinjetesahoćuiliželimona u sebinosidovoljnudozumotivacije da u tome štoraditeiuspete, a nanjenomkraju vas uvekisigurnoočekujezadovoljstvotj. onajosećajkojinipokojucenunesmetesebidozvoliti da izgubite.

FOR FOLLOWERS...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *